პროექტების მართვა

პროექტების მართვა 2019-08-27T06:53:12+00:00

Project Description

სამიზნე აუდიტორია: მენეჯერები, პროექტის მენეჯერები/კოორდინატორები, დაინტერესებული პირები. ტრენინგზე მსმენელს მიეწოდება პროექტის ეფექტური მართვისთვის აუცილებელი ძირითადი თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. თითეული შეხვედრა გაყოფილია თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებად, სადაც ჯგუფურად და ინდივიდუალურად მოხდება ქეისებისა და სავარჯიშოების განხილვა. ტრეინინგში სრულად ინტეგრირებულია პროექტზე დაფუძნებული სწავლების თანამედროვე მეთოდი, რომელიც გულისხმობს საკლასო და დამოუკიდებელ (საშინაო) დავალებების შესრულებას.

კურსის შედეგი: კურსის გავლის შედეგად მსმენელს ექნება აუცილებელი ცოდნა და უნარ-ჩვევები პროექტის სრული ციკლის მართვის შესახებ და შეძლებს მიღებული ცოდნის დამოუკიდებლად გამოყენებას პრაქტიკაში. ტრეინინგ კურსი აგებულია საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით: PMBOK 5thდა PMBOK 6th, Project Management Body of Knowledge, by Project Management Institute (PMI);

ტრენინგის თემატიკა:
1. შესავალი პროექტის მენეჯმენტში;
2. პროექტის მართვის პროცესი და ინიცირება;
3. პროექტის მასშტაბის მენეჯმენტი და WBS შედგენა;
4. პროექტის დროის მენეჯმენტი;
5. პროექტის რესურსების განსაზღვრა დახარჯების მენეჯმენტი;
6. პროექტის რისკის მენეჯმენტი;
7. პროექტის მონიტორინგი, კონტროლი, ცვლილებების მართვა და დახურვა;
8. პროექტის კომუნიკაციის და სტეიკჰოლდერების მენეჯმენტი;

კურსი მოიცავს MS Project 2016– ის სწავლებას: ძირითადი ინტერფეისი, განრიგი, რესურსების დაგეგმვა, ბიუჯეტის შედგენა, მონიტორინგის, კონტროლის და ცვლილებების  განხორციელება, სტატუს რეპორტის ამოღება.

სასწავლო მასალები: მონაწილეებს გადაეცემათ პროექტის მართვისთვის საჭირო გეგმების პრაქტიკული ნიმუშები.

თემა 1: პროექტის მართვის პროცესი და ინიცირება

 • პროექტის მენეჯმენტის არსი და ძირითადი განმარტებები;
 • პროექტის მენეჯმენტის პროცეს ჯგუფები;
 • პროექტის ინიცირება;
 • პროექტის წესდების და საჭიროებათა დოკუმენტის მომზადება (Project Charter and PRD);
 • პრაქტიკული – პროექტის დოკუმენტის მომზადება.

თემა 2: პროექტის მასშტაბის მენეჯმენტი და WBS შედგენა

 • პროექტის მასშტაბი;
 • პროექტის მასშტაბის განაცხადი;
 • პროექტის სამუშაოთა დანაწილების სტრუქტურა (WBS);
 • პრაქტიკული – WBS მომზადება.

თემა 3: პროექტის დროის მენეჯმენტი

 • პროექტის დროის მენეჯმენტი;
 • ქსელური დიაგრამა;
 • განტის ჩარტი (Gantt Chart);
 • პრაქტიკული – განტის ჩარტი (Gantt Chart)და ქსელური დიაგრამა.

თემა 4: პროექტის რესურსების განსაზღვრა და ხარჯების მენეჯმენტი

 • პროექტის რესურსების განსაზღვრა და შეფასება;
 • პროექტის ღირებულების განსაზღვრა დროში;
 • ხარჯის ბაზისი;
 • ბიუჯეტის შედგენა;
 • პრაქტიკული – რესურსების ალოკაცია და ხარჯის ბაზისის შედგენა

თემა 5: პროექტის რისკის მენეჯმენტი

 • პროექტის რისკები და მათი ტიპები;
 • რისკების რეესტრის შედგენა;
 • რისკების შეფასება და პრიორიტეტიზაცია;
 • რისკებზე რეაგირების სტრატეგიის შედგენა;
 • რისკების მართვის საბაზისო გეგმა;
 • პრაქტიკული: რისკის მართვის საბაზისო გეგმის შედგენა.

თემა 6: პროექტის მონიტორინგი, კონტროლი, ცვლილებების მართვა და დახურვა

 • მონიტორინგის და კონტროლის არსი და მეთოდები;
 • Earned Value Management (EVM, მიღებული ღირებულების მართვის მეთოდი);
 • სტატუს რეპორტების მომზადება;
 • ცვლილებების მართვა;
 • პროექტის დახურვა;
 • პრაქტიკული: მონიტორინგის და კონტროლის განხორციელება. სტატუს რეპორტის მომზადება.

თემა 7: პროექტის კომუნიკაციის და სტეიკჰოლდერების მენეჯმენტი

 • სტეიკჰოლდერების იდენტიფიკაცია, რეესტრის შედგენა და პრიორიტეტიზაცია;
 • კომუნიკაციის გეგმის შედგენა;
 • საკომუნიკაციო სოფტ SLACK-ის გამოყენება;
 • პრაქტიკული: სტეიკჰოლდერების პრიორიტეტიზაცია და კომუნიკაციის გეგმის შედგენა.
თითოეულ მონაწილეზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 21 სთ;
 • თარიღები: 19 სექტემბერი – 10 ოქტომბერი;
 • დღეები: ხუთშაბათი: 19:00-22:00 სთ, შაბათი: 11:00-14:00 სთ;
 • ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, ნინო ჩხეიძის N 54;
 • ღირებულება: 420 ლ; (შესაძლებელია ეტაპობრივი ანგარიშსწორება)

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

 • კურსის ხანგრძლივობა: 21 სთ;
 • თარიღები: 19 სექტემბერი – 10 ოქტომბერი;
 • დღეები: ხუთშაბათი: 19:00-22:00 სთ, შაბათი: 11:00-14:00 სთ;
 • ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, ნინო ჩხეიძის N 54;
 • ღირებულება: 420 ლ. (შესაძლებელია ეტაპობრივი ანგარიშსწორება)

სპეციალური შეთავაზება – 10%-იანი ფასდაკლება:

 • CRDC-ის კურსდამთავრებულებზე;
 • სტუდენტებზე;
 • ერთი ორგანიზაციიდან 2-ზე მეტი თანამშრომლის დასწრების შემთხვევაში
რეგისტრაცია
ნინო გორგაძე
ნინო გორგაძეტრენერი
რეგისტრაცია